Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bibliya Tagalog Holy Bible . Ang Pagkamatay ni Lazaro. Bible Gateway Plus. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Magandang Balita Biblia. 12:3. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Save: $22.00 (44%) Buy Now. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Font Size. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta ay nakatira sa Betania. Bible. 3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho. Like this Page to get encouraging #TagalogBible verses in your News Feed. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Kabanata 1 . 3 Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya. 2 Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung … 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3:1; Mc. Next: Juan 6:27. 1 Anim na araw nga bago magpaskua ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Update. (Juan 1:1-2) Comments. 2 Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa Templo. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. RVR 1960 Biblia de apuntes, Edición ilustrada (Notetaking Bible Illustrated Ed. 1 Ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Audio Only Previous: Juan 5:36-37. 0:00. volume < previous > next. Bible Gateway Plus. Juan 1:1-2. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. 1 Juan 1:3 - Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 1. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 John, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. 0. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Juan . 2 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang matanda sa hirang na ginang at sa kaniyang mga anak, na aking iniibig sa katotohanan; at hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan; 2 Alangalang sa katotohanan na nananahan sa atin, at sasa atin magpakailan man: 3 Sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Dios Ama at kay Jesucristo, Anak ng Ama, … Font Size. Mga Taga-Filipos 1. edited by smartwayplus. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Ang Salita ng Buhay. { Store; Bibles; Deals; More; Take a Tour. Iniharap nila ito sa karamihan, 4 at sinabi kay… Lumapit sa kanya ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Juan 6:11. 1 Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Magandang Balita Biblia. 365 talking about this. -- This Bible is now Public Domain. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Juan 8 1 Si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Learn more. 7Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. Juan 1:1-4. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 4. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. $3.99 a month for 40+ study tools. Our Price: $27.99. 1 Juan 3. 1 Jean 1:1,2 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, -… 1 Jean 5:7 Car il y en a trois qui rendent témoignage: Apocalypse 19:13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. The best value in digital Bible study. 3. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new Know the Bible series. 1 Tingnan # Jn. View All; Juan chapter 17. Store; Bibles; Deals; More; Take a Tour. bHasStory0 = true; 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ang matanda, kay Gayo na minamahal, na aking iniibig sa katotohanan. 2 Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Play / pause. 1. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 0:00. Nagkasakit si Lazarus, 3 kaya nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Unlike the earlier Ang Biblia, this translation of the Bible used weights and measures that were more familiar to Filipino readers. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok. Ang mga Anak ng Diyos. Juan 1:1. Update. Tagalog: Ang Dating Biblia. Juan 1:12 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 9Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. El Verbo hecho carne - En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1. 28 Kayo # Jn. menu. (translation: Tagalog: Ang … 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 1 Juan 4. Tagalog; Tagalog; Thai; Thai; Vietnamese; Vietnamese; Bookmark this page See All; Bookmarks; Sign Up Login. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Tagalog Bible Verse. Continue Reading. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. (You can do that anytime with our language chooser button ). Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; i-download; Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / 2 Juan . 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin.